ES parama – ECO-INOVACIJOS LT+

Kvietimo tikslas

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Tinkamas pareiškėjas 

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. Eur

 Tinkama veikla

  • Technologinių ekoinovacijų diegimas, kurios  mažina neigiamas ūkinės veiklos poveikį aplinkai, skatina pramoninę simbiozė ir užtikrina tęstinį aplinkos apsaugos efektą.Pvz., beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas) ir kt.

Tinkamos išlaidos

  • Technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos.
  • Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo. Nurodytos išlaidos bus finansuojamos tik iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:

a) dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių
b) kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų pabaigos.
c) kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos.

ES Paramos dydis

Mažiausias – 50 tūkst. Eur

Didžiausias – 900 tūkst. Eur

Bendras kvietimo biudžetas: 35 000 000 Eur.

ES paramos finansavimo intensyvumas

Labai mažoms ir mažoms įmonėms – 45%

Vidutinio dydžio įmonėms – 35%

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos renkamos iki 2017 m. lapkričio 30 d.
Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt