ES parama – Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai

Intelektas LT

Priemonės tikslas

Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Galimi pareiškėjai/partneriai

 • Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
 • Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Finansuojamos veiklos

 • MTEP;
 • Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Pagal priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ aprašą (toliau – Aprašas) didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra:

 • MTEP veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 200 000 Eur;
 • Įmonių pradinėms investicijoms, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 000 Eur.

Kvietimo suma

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 60 006 000 Eur (šešiasdešimt milijonų šešių tūkstančių eurų) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Pagal Aprašą sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:

 • Energetikai ir tvariai aplinkai – iki 6 708 000 Eur (šešių milijonų septynių šimtų aštuonių tūkstančių eurų);
 • Įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 3 084 000 Eur (trijų milijonų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių eurų);
 • Agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 10 524 000 Eur (dešimt milijonų penkių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių eurų);
 • Naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 15 156 000 Eur (penkiolikos milijonų šimto penkiasdešimt šešių tūkstančių eurų);
 • Sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 21 930 000 Eur (dvidešimt vieno milijono devynių šimtų trisdešimt tūkstančių eurų);
 • Transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 2 604 000 Eur (iki dviejų milijonų šešių šimtų keturių tūkstančių eurų).

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas dviem etapais.

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt