ES parama – Mokymai LT

Mokymai LT

Priemonės sprendžiama problematika

Kintanti ekonomika ir nuolat atsinaujinančios technologijos sudaro tokias sąlygas, kad retas darbuotojas gali išsiversti vien tik su kadaise įgyta kvalifikacija, jos netobulindamas ir neatnaujindamas žinių bei įgūdžių. Dėl ribotų finansinių išteklių įmonės dažniausiai neturi galimybės skirti finansavimo aukščiausios kompetencijos, tarptautinio lygio lektorių samdymui specializuotiems mokymams. Norint padidinti įmonių darbuotojų konkurencingumą, būtina sudaryti įmonėms galimybes dalyvauti specializuotuose mokymo renginiuose, kuriuose mokytų aukščiausios kvalifikacijos lektoriai bei tarptautinio lygio ekspertai.

Priemonės Mokymai LT tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specializuotus mokymus.

Galimi pareiškėjai/partneriai

 • Asocijuotos verslo struktūros;
 • Pramonės, prekybos ir amatų rūmai;
 • Klasterio koordinatorius.

(Galutiniai naudos gavėjai – įmonės).

Partneriai – nėra.

Finansuojamos veiklos

Specialiųjų mokymų įmonėms teikimas.

Tinkamos išlaidos

 • Projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (įmonių išlaidos);
 • darbo užmokestis projekto dalyviams (įskaitant projekto dalyvius, kurie nėra projekto vykdytojo darbuotojai) bei išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (įmonių išlaidos)
 • specialiesiems mokymams reikalingų patalpų nuoma (įmonių išlaidos);
 • Specialiesiems mokymams reikalingų baldų nuoma (įmonių išlaidos);
 • tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti būtinų mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, pirkimo išlaidos (įmonių išlaidos);
 • kitų su projekto veiklomis susijusių paslaugų, įskaitant mokymų organizavimo paslaugas, ekspertų keliones, pirkimas; Apgyvendinimo išlaidos neįtraukiamos, išskyrus būtinas mokytojų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidas.
 • projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos) už laiką, dirbtą administruojant projektą (pareiškėjo išlaidos). ;
 • viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos). h) ir e) punktuose nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos dydis

Iki 2 mln. Lt.

Finansavimo intensyvumas

pareiškėjui – iki 100 proc. (projekto administravimo išlaidoms);

galutiniam naudos gavėjui – įmonei – iki 50 proc.

+ 10 proc. vidutinėms įmonėms;

+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: ne didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė – 12 mėn.

Projekto vieta – Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų administravimo ir finansavimo Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt