ES parama – Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara

Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara

Priemonės sprendžiama problematika

Nepakankamai išnaudojamos turizmo e-rinkodaros galimybės siekiant pritraukti turistus ir teikti jiems reikalingas paslaugas internete. E-rinkodara apimtų bet kurias rinkodaros veiklas, įgyvendinamas naudojant informacines ir ryšių technologijas.

 

 

Priemonės tikslas

Didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis.

Galimi pareiškėjai/partneriai

Pareiškėjai:

  • Savivaldybių, patenkančių į prioritetinius turizmo plėtros regionus, administracijos;
  • Asocijuotos verslo struktūros, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Partneriai – valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Finansuojamos veiklos

E-rinkodara, skirta viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumui ir žinomumui didinti (rinkodara internete, rinkodara naudojant mobiliąsias technologijas, reklama el. paštu, reklama televizijoje ir pan.) (pagal šią veiklą planuojami tik į prioritetinius turizmo plėtros regionus patenkančių savivaldybių projektai).

Tinkamos išlaidos

  • Projektą vykdančių ir administruojančių darbuotojų darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos arba jų dalis;
  • Projektui įgyvendinti būtinų perkamų paslaugų (pavyzdžiui, vertimo, projektavimo, transportavimo, transliavimo) įsigijimo išlaidos;
  • Nematerialus turtas;
  • Išlaidos, tiesiogiai atsirandančios dėl paramos skyrimo sutarties reikalavimų: turto, kuriam įsigyti skiriama parama, draudimo išlaidos (tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu); projekto viešinimo išlaidos; pridėtinės išlaidos.

Paramos dydis

mažiausias – 0,1 mln. Lt

didžiausias – 1 mln. Lt

Finansavimo intensyvumas

iki 85 proc.

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis, negali būti didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Projekto vieta: projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (PAFT 411 punkte nustatytomis sąlygomis).

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt